6172 311 0917
بهینه سازی سیستم خنک کاری قالب تزریق


: 1245

نیاز به اطلاعات کامل در سیستمهای خنک کاری قالب تزریق

بهینه سازی سیستم های خنک کاری در قالبهای تزریق پلاستیک

  کامران مبینی - استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  کوروش جواهرده - استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان
سیدمهدی فاطمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تربیت دبیر ش

چکیده مقاله:

این تحقیق تاثیر سیستم های خنک کاری را به عنوان مهمترین پارامتر جهت بهینه سازی طراحی در قالب های تزریق پلاستیک بررسی می کند. مرحله خنک کاری قطعه و جامد کردن آن در داخل قالب به تنهایی بیش از 50% زمان سیکل تولید قطعه پلاستیکی را به خود اختصاص میدهد.

بهینه سازی سیستم خنک کاری قالب نقش مهمی در بالا بردن کیفیت قطعه پلاستیکی را به خود اختصاص میدهد. بهینه سازی سیستم خنک کاری قالب نقش مهمی در بالا رفتن کیفیت قطعه و پایین آمدن هزینه تولید ایفا می کند. معادلات حاکم براین فرایند پیچیدگی خاصی دارند دراین تحقیق با درنظر گرفتن یک هندسه خاص برای قطعه دو پارامتر مهم یعنی قطر کانالهای خنک کاری و تعداد کانالهای خنک کاری به کمک نرم افزار مولد فلو بررسی شده اند و نتایج قابل قبولی بدست امده است.

کلیدواژه‌ها:

بهینه سازی انتقال حرارت، خنک کاری قالب، تزریق پلاستیک، کانالهای خنک کاری ، قالب تزریق پلاستیک،

مراجع و منابع این مقاله:

  PYE, R.G.W. "Injection moud design 4" ed.", Affiliated East-west Press ...

  Lokensgard, E., Richardson, T., "Industrial plastic: theory and applications", Delmar, ...

  D.E. Dimla, M. Camilotto, F. Miani, 2005, "Design and optimisation ...

  Holman, J.P., "Heat Transfer _ ed.", Mc Graw-Hill, 2002. ...

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267